ROD

i

Autor: pixabay.com

Ogródek działkowy

Jak nabyć prawo do działki w ROD i postawić tam domek?

2023-07-17 6:26

Ogródki działkowe przeżywają reneseans, od czasu pandemii stają się coraz bardziej poszukiwane. Rodzinne Ogródki Działkowe, czyli w skrócie ROD-y, to doskonałe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Ich zaletą jest bliskość miejsca zamieszkania i stosunkowo niska cena. Sprawdź, jaka jest procedura nabywania prawa do działki w ROD.

Czym jest rodzinny ogródek działkowy?

Różnica między działką rekreacyjną i budowlaną a ogródkiem działkowym polega na tym, że działkowiec dzierżawi ziemię ROD, a nie kupuje ją na własność. Każdej pełnoletniej osobie przysługuje prawo do dzierżawy jednej działki. Działkowiec może zagospodarować rodzinny ogródek działkowy, a także wyposażyć go w odpowiednie urządzenia i obiekty, w tym domek letniskowy, ogrodzenie itp., mając na uwadze ustawę o ROD i regulamin obowiązujący na terenie ogródków. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowią własność działkowca.

Jak nabyć działkę w ROD?

Działkę w ROD możemy nabyć na dwa sposoby:

1. Nabycie działki od zarządu Ogrodu - zawarcie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD

Informacji o wolnych działkach w powinniśmy szukać w zarządzie danego Ogrodu. Zwykle kontakt do zarządu ROD wywieszony jest na tablicach informacyjnych w Ogrodzie lub na stronach internetowych. W przypadku, gdy zarząd dysponuje wolną działką dopełni z nami wszelkich formalności niezbędnych do nabycia prawa do działki i zawarta zostanie umowa dzierżawy działkowej. Jeśli zarząd ROD nie dysponuje wolną działką, a prowadzi listę oczekujących na działkę, warto się na nią wpisać.

2. Nabycie działki od działkowca – podpisanie umowy przeniesienia prawa do działki z działkowcem

Jeśli znaleźliśmy działkę „na sprzedaż” należy podpisać z działkowcem umowę przeniesienia prawa do działki, przy czym podpisy pod nią musza być poświadczone notarialnie. W dokumencie działkowiec zobowiązany jest wskazać uzgodnioną przez strony umowy wysokość wynagrodzenia za nasadzenia i urządzenia, które stanowią jego własność. Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy. Samo podpisanie umowy nie świadczy o jej skuteczności. Zbywający działkę musi złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy załączając jeden jej egzemplarz. Zarząd ROD ma 2 miesiące na zatwierdzenie takiej umowy. Do tego czasu to zbywający prawo do działki (a nie nabywca) jest w dalszym ciągu pełnoprawnym użytkownikiem działki z przysługującymi z tego tytułu prawami jak i ciążącymi obowiązkami.

Ważne!

Zarząd ROD może z ważnych powodów odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. Odmowa wymaga uzasadnienia na piśmie. A każda ze stron umowy może na drodze sądowej podważyć zasadność takiej decyzji. Zarząd ROD może także odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie

Jaki domek możesz postawić na działce ROD?

Na działce masz prawo wybudować altanę o powierzchni zabudowy do 35 mkw. mierzonej po obrysie ścian zewnętrznych, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m². Wysokość altany to maksymalnie 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym i 4 metry przy innym kształcie dachu. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.

Formalności przy budowie altany na działce ROD

Przed wybudowaniem altany musisz powiadomić na piśmie zarząd ROD, dołączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy, wysokość i położenie względem granic działki. Gdy zarząd ROD stwierdzi, że działkowiec wybudował, nadbudował lub rozbudował altanę działkową z naruszeniem przepisów regulaminu, będzie on zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowanej altany działkowej. W przypadku  wybudowania, nadbudowania lub rozbudowania altany z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD zgłasza naruszenie do Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdzi naruszenie prawa dotyczącego altany, wówczas stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Sonda
Masz działkę na Rodzinnych Ogródkach Działkowych?
Tańczące z promocjami 04.07.2023
Najnowsze