Senior w domu opieki – jak go przygotować?

i

Autor: Getty Images

500 plus dla niepełnosprawnych emerytów. Sprawdź, czy dostaniesz

2021-11-12 10:42

Świadczenie 500 plus mogą otrzymać niepełnosprawni emeryci oraz ci, którzy są chorzy i których choroba uniemożliwia im zadbanie o siebie. Jeśli jesteś na emeryturze, też możesz się starać o dodatkowe świadczenie w wysokości 500 złotych. Pieniędzy nie dostaniesz jednak automatycznie. Na pomoc ze strony państwa w postaci 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów możesz liczyć tylko wtedy, gdy złożysz wniosek w ZUS i spełnisz określone w ustawie kryteria. Podpowiadamy, jak starać się o 500+ dla niepełnosprawnych emerytów, które mogą powiększyć twoją emeryturę.

Świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych emerytów otrzymasz, jeśli jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji i masz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; nie masz prawa do emerytury ani renty, innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej oraz masz prawo do emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję będącą odpowiednikiem naszego ZUS-u), ale łączna wysokość tych świadczeń nie przekracza nie przekracza 1772,08 zł brutto. Aby otrzymać świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych emerytów  musisz złożyć wniosek. Możesz to zrobić w każdej placówce ZUS lub przesłać go pocztą.

WAŻNE. Duże zmiany 500+. Co to oznacza dla rodzin?

Wniosek o 500+dla niepełnosprawnych emerytów

Jak złożyć wniosek o świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych emerytów? Druk wniosku ESUN możesz pobrać ze strony www.zus.pl, znajdziesz go również w salach obsługi klientów w placówkach ZUS. We wniosku trzeba podać: Trzeba złożyć wniosek

* dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania i adres do korespondencji).

* sposób wypłaty świadczenia (na rachunek bankowy, czy za pośrednictwem poczty),

jeśli nie pobierasz w ZUS świadczeń.

ZUS wyda decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

Jeżeli pobierasz emeryturę z ZUS, dostaniesz świadczenie uzupełniające razem ze swoją emeryturą. Jeśli ZUS nie wypłaca ci żadnych świadczeń, dodatek 500+ otrzymasz w terminie określonym w decyzji przyznającej świadczenie.

Do wniosku dołącz:

* orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

* orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

* wydane (przed 1 września 1997r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

KARPACZ 2021: Tomasz Maruszewski - Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne otrzymują finansowe wsparcie

Konieczne orzeczenie

Pamiętaj, że świadczenie 500+ należy się tylko tym, którzy mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Bez tego ZUS skieruje cię do lekarza orzecznika ZUS na badania, Jeśli masz wyłącznie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a nie o niezdolności do samodzielnej egzystencji), świadczenie ci nie przysługuje. W takiej sytuacji musisz złożyć w ZUS wniosek o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji (razem z wnioskiem o świadczenie uzupełniające). Dobra informacja jest taka, że ZUS sam skieruje cię na badania i pomoże w zbieraniu dokumentów.

Jaka jest wysokość świadczenia uzupełniającego?

Świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości 500 zł, jeśli:

* nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub

* masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1272,08 zł.

Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie jest pomniejszane zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Będzie to różnica między kwotą 1772,08 zł i łączną kwotą przysługujących Ci świadczeń. Osoby, które mają dochód wyższy niż 1772,05 zł nie dostaną świadczenia.

PRZECZYTAJ! Emeryci dostaną podwyżki. Rekordowa waloryzacja

Jeżeli pobierasz emeryturę z ZUS, dostaniesz świadczenie uzupełniające razem z swoją emeryturą. Jeśli ZUS nie wypłaca ci żadnych świadczeń, dodatek 500+ otrzymasz w terminie określonym w decyzji przyznającej świadczenie.

Do dochodu nie wlicza się m.in.:

- alimentów na rzecz dzieci,

- zasiłku pielęgnacyjnego,

- świadczenia wychowawczego,

- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

- pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych,

- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

- dodatku mieszkaniowego,

- dodatku energetycznego,

- dodatku wychowawczego,

- dopłaty do czynszu otrzymywanego w pierwszych latach najmu mieszkania.

WAŻNE! Świadczenia rodzinne zamrożone. Sprawdź, do kiedy?

Bez potrąceń i egzekucji

Ze świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Będzie ono także zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie będzie wliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie będzie ono także wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego.

Sonda
Czy pobierasz 500 plus?
Najnowsze