Rodzina

i

Autor: Shutterstock

Pomoc dla rodziny

Zasiłek rodzinny i ważne dodatki. Dla kogo, na jakich warunkach, jakie kwoty

Zasiłek rodzinny, przysługujące do niego dodatki są częścią polityki społecznej państwa, zbioru działań podejmowanych przez państwo w celu poprawy jakości życia obywateli, w tym w zakresie opieki nad dziećmi. Grupę o szczególnych potrzebach stanowią osoby niepełnosprawne, pomoc państwa, choć wciąż niewystarczająca, ma na celu zapewnienie im warunków do godnego życia.

Spis treści

 1. Zasiłek rodzinny - zasady i kwoty
 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 7. Zasiłek pielęgnacyjny
 8. Świadczenie pielęgnacyjne 
 9. Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Zasiłek rodzinny - zasady i kwoty

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje rodzinom na pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dzieci. Jest on wypłacany przez organy gminy, na terenie której zamieszkuje rodzina.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku oraz 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. przy ustalaniu dochodu rodziny uprawniającego do zasiłku rodzinnego i dodatków obowiązuje tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że rodzina może otrzymać świadczenia, o które się ubiega odpowiednio pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. Zasada „złotówka za złotówkę” ma na celu zapewnienie wsparcia rodzinom z dziećmi nawet w przypadku niewielkiego przekroczenia kryterium dochodowego.

Przykład!

Rodzina ma trójkę dzieci, każde z nich jest uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 95 zł miesięcznie. W tej rodzinie miesięczny dochód na osobę wynosi 700 zł, czyli o 26 zł więcej niż kryterium dochodowe, które wynosi 674 zł. W związku z przekroczeniem kryterium dochodowego rodzinie przysługuje zasiłek rodzinny w wysokości 95 zł - 26 zł = 69 zł miesięcznie na każde z dzieci, czyli łącznie 207 zł miesięcznie. Gdyby rodzina miała miesięczny dochód na osobę w wysokości 725 zł, czyli o 51 zł więcej niż kryterium dochodowe, to wysokość zasiłku rodzinnego na każde z dzieci wyniosłaby 95 zł - 51 zł = 44 zł miesięcznie, czyli łącznie 132 zł miesięcznie.

Do zasiłku rodzinnego przysługuje szereg dodatków, które nie stanowią samoistnego świadczenia i można je otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym.  Sprawdź, jakie dodatki przysługują do zasiłku rodzinnego:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Prawo do dodatku przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, którzy spełniają następujące warunki: 

 • korzystają z urlopu wychowawczego,
 • mają co najmniej sześciomiesięczny staż pracy,
 • rodzina nie przekracza kryterium dochodowego.

Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres:

 • nie więcej niż 24 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem,
 • nie więcej niż  36 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • nie więcej niż 72 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu).

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Prawo do dodatku przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi:

 • 193 zł miesięcznie na dziecko,
 • 273 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne
 • nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy,
 • 24 miesięcy, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

To świadczenie pieniężne przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dochód rodziny nie może przekraczać kryterium dochodowego. 

Dodatek wynosi 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. 

Przykład!

Jeśli rodzina ma ma trójkę dzieci, a jej dochód nie przekracza kryterium dochodowego, takiej rodzinie przysługuje dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie na każde z dzieci, czyli łącznie 285 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Prawo do dodatku przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, którzy spełniają następujące warunki:

 • dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • dziecko jest uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 • rodzina nie przekracza kryterium dochodowego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:

 • 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Przykład!

Rodzina ma dziecko niepełnosprawne, które ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Dziecko jest uprawnione do zasiłku rodzinnego. Rodzina nie przekracza kryterium dochodowego. W takim przypadku rodzinie przysługuje dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 110 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

To świadczenie pieniężne przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, na dziecko uczące się w szkole ponadpodstawowej lub w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej, a które zamieszkuje w innej miejscowości niż miejscowość, w której znajduje się siedziba tej szkoły.

Prawo do dodatku przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, którzy spełniają następujące warunki:

 • dziecko jest członkiem rodziny,
 • dziecko jest uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 • dziecko zamieszkuje w innej miejscowości niż miejscowość, w której znajduje się siedziba szkoły, w której się uczy,
 • rodzina nie przekracza kryterium dochodowego.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi 69 zł miesięcznie. Jeśli dziecko podjęło naukę w szkole poza swoim miejscem zamieszkania i zamieszkało w miejscowości, w której znajduje się szkoła, to dodatek wynosi 113 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy roku szkolnego, w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane przez opiekę społeczną w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Obecnie po tegorocznej jednorazowej waloryzacji zasiłek wynosi 294,39 zł miesięcznie 

Świadczenie pielęgnacyjne 

Świadczenie pielęgnacyjne jest finansowym wsparciem przyznawanym osobom, rezygnującym z pracy i opiekującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Ten dodatek pieniężny podlega co roku waloryzacji. Od 2023 roku świadczenie pielęgnacyjne jest wyższe o kilkaset złotych. Przyznanie prawa do świadczenia nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Prawo do świadczenia mają:

 • rodzice dzieci z niepełnosprawnościami,
 • opiekunowie faktyczni dziecka,
 • osoby, które są dla małoletniego rodziną zastępczą spokrewnioną,
 • inne osoby na których ciąży obowiązek alimentacyjny, za wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o to świadczenie pieniężne należy złożyć w najbliższym urzędzie gminy lub miasta. Warunkiem otrzymania świadczenia jest niepodejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Może to też być orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W 2023 r. jest wypłacane w kwocie 2458 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Świadczenie to przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zasiłek przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł netto miesięcznie.

Pieniądze to nie wszystko Michał Szczerb
Sonda
Czy uważasz, że zasiłek rodzinny powinien być wyższy?

QUIZ PRL: Szkoła w czasach PRL-u. Chodziliście? Musicie to pamiętać!

Pytanie 1 z 15
1. Autorem „Elementarza” był:
Quizu o PRL- Szkoła
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze