starsze rodzeństwo

i

Autor: Getty Images

Świadczenia rodzinne

Rodzinny kapitał opiekuńczy 2023. Możesz dostać nawet kilkanaście tysięcy złotych na dziecko!

2023-02-12 16:05

500 plus czy pieniądze na wyprawkę szkolną to nie jedyne świadczenia, jakie mogą otrzymać rodzice w Polsce. Od 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Komu przysługuje to świadczenie i ile pieniędzy można dostać?

Rodzinny kapitał opiekuńczy – komu przysługuje

RKO przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie:

* matce lub ojcu dziecka;

* osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie, w tym rodzicowi adopcyjnemu

Świadczenie to otrzymają zarówno osoby w związkach małżeńskich, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko. Jeśli rodzice są po rozwodzie — RKO na dane dziecko będzie przysługiwał temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko.

Ważne!

Na prawo do świadczenia, które przysługuje na drugie i kolejne dziecko nie ma wpływu wiek pierwszego dziecka w rodzinie, świadczenie przysługuje nawet, gdy pierwsze dziecko jest pełnoletnie.

Na jak długo przyznawany jest RKO?

Świadczenie przysługuje rodzicom od pierwszego dnia miesiąca w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca w którym dziecko ukończy 35. miesiąc życia. Osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie, w tym rodzice adopcyjni mają prawo d oświadczenia od pierwszego dnia 12. miesiąca do ostatniego dnia 35. miesiąca liczonego od dnia, w którym osoby te przyjęły dziecko na wychowanie , ale nie dłużej niż do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat (10 lat -jeśli wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – ile pieniędzy można dostać?

RKO przysługuje w łącznej, maksymalnej wysokości 12 000 zł na dziecko, po 500 zł lub 1000 zł miesięcznie, bez względu na dochody rodziny. Rodzice sami mogą wybrać, czy chcą otrzymywać po 1000 zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Rodzice będą mogli także raz w okresie otrzymywania kapitału, wystąpić z wnioskiem o zmianę miesięcznej wysokości pobieranego kapitału.

W przypadku gdy dziecko, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców - kwotę RKO ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty świadczenia przysługującego za dany miesiąc (250 zł albo 500 zł).

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – konieczny wniosek

Obsługą świadczenia zajmuje się ZUS, a wnioski można można składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem:

* platformy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia

* PUE ZUS,

* bankowości elektronicznej.

Rodzic może złożyć wniosek o świadczenie na trzy miesiące przed ukończeniem przez dziecko 12. miesiąca życia oraz na miesiąc po ukończeniu 12. miesiąca życia. Złożenie wniosku po upływie tego okresu będzie skutkowało tym, iż kapitał będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku. Całkowity wymiar kapitału (12 tys. zł) zostanie zmniejszony o 500 zł za każdy miesiąc.

Wypłata pieniędzy - wyłącznie w formie bezgotówkowej na konto bankowe.

Pamiętaj!

ZUS jest obowiązany do samodzielnej weryfikacji czy dziecko, na które rodzic ubiega się o kapitał, zostało umieszczone w pieczy zastępczej. ZUS może też wezwać rodzica do przedstawienia informacji mających wpływ na prawo do kapitału i odmówi przyznania kapitału, jeżeli osoba ubiegająca się o ten kapitał uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Sonda
Czy rząd powinien bardziej zachęcać do posiadania dzieci?
Tańczące z promocjami 09.02.2023
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze