seniorzy

i

Autor: Pexels

Finanse seniorów

To emeryci mają całkowicie za darmo lub po taniości! Lista ulg i zniżek dla seniorów

2023-02-28 7:32

Nie tylko waloryzacja świadczeń, czy „trzynastka” lub „czternastka” poprawiają trudną sytuację materialną emerytów i rencistów. Seniorzy mogą także skorzystać z wielu ulg, dużo mniej zapłacą np. za abonament rtv czy komunikację. Mogą też liczyć na wsparcie z opieki społecznej. Sprawdź, jakie ulgi i zniżki przysługują seniorom.

Darmowe leki dla seniorów 75 plus

Do darmowych leków mają prawo mają osoby powyżej 75. roku życia, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Wiek osoby uprawnionej weryfikowany jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia. Na liście darmowych leków znajduje się ok. 2 tys. preparatów stosowanych w leczeniu chorób wieku podeszłego.

Darmowa komunikacja miejska

O ulgowych przejazdach komunikacją miejską decydują władze miejskie lub regionalne. W większości miast są bezpłatne przejazdy dla osób, które skończyły 70 lat, a młodsi emeryci i renciści płacą za bilety połowę ceny.

Ulgi przejazdowe w PKP

Seniorzy po 60. roku życia otrzymają wsparcie między innymi od PKP SKM w Trójmieście (25 proc. zniżki na bilety jednorazowe i 10 proc. zniżki na bilety miesięczne imienne), POLREGIO (25 proc. zniżki na bilety jednorazowe i 10 proc. zniżki na bilety okresowe), Kolei Dolnośląskich (25 proc. zniżki na bilety jednorazowe) czy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (30 proc. zniżki na bilety jednorazowe i miesięczne dla mieszkańców województwa łódzkiego).

Senior ma też możliwość skorzystania ze zniżki wynoszącej 37 proc podczas przejazdu 2 klasą pociągiem osobowym PKP, TLK i ekspresowym. Musi jednak okazać podczas kontroli odpowiednie zaświadczenie uprawniające do ulgowego przejazdu, wydane np. przez terenową jednostkę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Z ulgi można skorzystać dwa razy w roku.

PKP Intercity poza honorowaniem zniżek ustawowych wprowadziło także specjalny Bilet Seniora. Osoby w wieku powyżej 60 lat mogą korzystać z usług przewoźnika ze zniżką 30 proc.

Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego

W przypadku emerytów i rencistów po 60. roku życia zwolnienie będzie obowiązywać wtedy, gdy zarobki nie przekraczają połowy przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły. Z kolei po 75. roku życia emeryci i renciści nie muszą opłacać abonamentu RTV niezależnie od swoich dochodów. Aby skorzystać ze zwolnienia z opłaty osoba uprawniona powinna przedstawić w urzędzie Poczty Polskiej dokument potwierdzający to uprawnienie wraz z oświadczeniem.

Ogólnopolska Karta Seniora

Oprócz legitymacji z ZUS czy innego płatnika, warto też posiadać Ogólnopolską Kartę Seniora. Prawo do niej mają osoby po 60. roku życia. Karta daje prawo do zniżek w ok. 3000 punktach w całej Polsce, między innymi w uzdrowiskach, sanatoriach, hotelach, restauracjach, instytucjach kultury, w sklepach czy punktach usługowych. Koszt Ogólnopolskiej Karty Seniora na okres: 1 roku wynosi 35 złotych, 2 lat - 50 złotych.

Zasiłek pielęgnacyjny

To świadczenie przysługuje m.in. osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz seniorom powyżej 75. roku życia niezdolnych do samodzielnej egzystencji ze względu na niepełnosprawność lub zaawansowany wiek. Zasiłek wynosi 215,84 zł miesięcznie. Przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie lub samodzielnym gospodarstwie. Aby go uzyskać, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy, lub w ośrodku pomocy społecznej.

Ważne! Zasiłku nie dostaną osoby znajdujące się w instytucji zapewniającej całodobową opiekę, a także ci, którzy są uprawnieni do dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłki z pomocy społecznej

Przeznaczone są dla osób gospodarujących samotnie, mających dochód nie wyższy niż 776 zł, oraz dla osób mieszkających z rodziną, mających dochód nie wyższy niż 600 zł. Świadczenia pieniężne nie są przyznawane z urzędu. Senior ubiegający się o pomoc powinien zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

* Zasiłek stały z pomocy społecznej

Wynosi od 30 zł do 719 zł dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek stały dla osoby, która prowadzi gospodarstwo jednoosobowe, oblicza się, odejmując jej dochód od kryterium dochodowego dla osoby samotnej. Z kolei zasiłek dla mieszkającego z rodziną oblicza się, odejmując dochód na osobę w rodzinie od kryterium dochodowego na członka rodziny. Jeśli senior pobiera rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek stały mu nie przysługuje.

* Zasiłek okresowy z pomocy społecznej

Przyznawany osobom chorującym, niepełnosprawnym oraz tym, którzy są lub mogą być uprawnieni do innych świadczeń zabezpieczenia społecznego. Minimalna wysokość zasiłku okresowego :w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 50 proc. różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny: 50 proc. różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie

* Zasiłek celowy z umowy społecznej

To jednorazowe świadczenie na zakup żywności, leków, opału, odzieży, przedmiotów użytku domowego, na leczenie lub sfinansowanie drobnych remontów i napraw, a także pogrzebu. Może to być też: zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. Przy jego przyznawaniu nie bierze się pod uwagę twoich dochodów, a otrzymanych pieniędzy nie musisz zwracać.

Miejsce w domu pomocy społecznej

Skierowanie do domu pomocy społecznej przysługuje,  osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie w codziennym życiu. Pobyt w domu pomocy społecznej jest płatny. Gmina, na terenie której znajduje się placówka ustala wysokość opłat. Koszty pokrywa w pierwszej kolejności mieszkaniec domu ze swojego dochodu, np. emerytury, renty czy zasiłku stałego. Nie może to być jednak więcej niż 70 proc. jego dochodu. Różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez pensjonariusza a średnim miesięcznym kosztem jego utrzymania dopłaca rodzina - przede wszystkim małżonek, a jeżeli nie żyje – dzieci lub wnuki. Gdy dochody rodziny są zbyt niskie, brakującą kwotę dopłaca gmina, z której osoba jest kierowana do domu opieki.

Sonda
Czy system pomocy społecznej w Polsce jest wystarczający?
Tańczące z Promocjami 23.02

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki