Zasiłek celowy 2023

i

Autor: Getty Images Sprawdź, czy przysługuje Ci zasiłek socjalny w 2023 roku

Pomoc społeczna

Zasiłek celowy 2023. Komu przysługuje? Ile można dostać?

2023-05-04 4:05

Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji możesz się zwrócić do ośrodka pomocy społecznej o zasiłek celowy, który możesz dostać na sfinansowanie określonych wydatków. Zasiłek celowy może być też przyznany na pokrycie kosztów powstałych w wyniku zdarzenia losowego czy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Zasiłek celowy- kiedy można dostać?

Zasiłek celowy jest to świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów:

  •  zakupu żywności,
  •  leków i leczenia,
  •  ogrzewania, w tym opału,
  •  odzieży,
  • niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
  •  kosztów pogrzebu

Kryterium dochodowe zasiłku celowego

Zasiłek celowy może być przyznany każdemu niezależnie od wieku, stanu cywilnego itp. Obowiązuje jednak kryterium dochodowe. Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej to 776 zł, a dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Specjalny zasiłek celowy – komu przysługuje?

Jeśli kryterium dochodowe nie jest spełnione, nadal można niekiedy uzyskać zasiłek. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba potrzebująca może otrzymać bezzwrotny, specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej kryterium dochodowego, czyli wynoszący maksymalnie 600–776 zł.

Zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną

Przysługuje osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, np. ciężki wypadek, klęski żywiołowej np. powodzi, lub ekologicznej. Zasiłek ten może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Ustawa nie określa wysokości zasiłku celowego. Kwota zasiłku ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy przy uwzględnieniu możliwości finansowych ośrodka. Zasiłek przyznawany jest jednorazowo w formie pieniężnej.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Jak się ubiegać o zasiłek celowy?

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki takie znajdują się w każdej gminie). Zanim ośrodek zdecyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, pracownik socjalny ma obowiązek przeprowadzenia wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w twoim miejscu mieszkania. O decyzji ośrodka przysługuje ci prawo odwołania. Oprócz informacji dotyczących źródeł dochodów, sytuacji zawodowej zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może żądać od osoby występującej o pomoc, złożenia oświadczenia o posiadanym majątkowym. Jeśli odmówisz złożenia takiego oświadczenia, może to być powodem do wydania odmownej decyzji w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Sonda
Czy system pomocy społecznej w Polsce jest wystarczający?
Pieniądze to nie wszystko Rafał Dutkiewicz
Listen on Spreaker.
Najnowsze