Senat, senatorowie, głosowanie w Senacie

i

Autor: Piotr Kowalczyk Senat

Niższe ceny gazu też dla małych i średnich firm? Senat zgłosił poprawki

2022-01-21 9:26

W czwartek Senat RP przyjął ustawę o ochronie odbiorców paliw gazowych, ale zdecydował się na wprowadzenie poprawek. Druga izba chce, aby poszerzono zakres podmiotów, których obejmie ochrona. Z niższych taryf skorzystałby również mikro, małe oraz średnie firmy.

Senat wprowadza poprawki do ustawy o cenach gazu

W czwartek Senat głosował nad uchwałą w sprawie przyjęcia ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Senatorowie poparli przyjęcie ustawy wraz z poprawkami. Najważniejsza z nich zakłada, że z obniżonych taryf na gaz będą mogły korzystać podmioty, które wykorzystują gaz do produkcji energii cieplnej w zakresie, w którym ciepło to jest produkowane na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych itd. Komisja opowiedziała się za przyjęciem poprawki.

ZOBACZ Rekompensata za gaz. Takie wnioski trzeba pobrać, by płacić mniej

Podwyżki gazu o 700%

Senat w głosowaniu opowiedział się za poszerzeniem zakresu podmiotów, które mogą korzystać z obniżonych taryf gazowych m.in. o podmioty lecznice, o podmioty prowadzące działalność sportową i finansowane z budżetów samorządów, o policje, straż miejską, straż pożarną itd. Dodatkowo z popartych przez senatorów poprawek wynika, że z obniżonych taryf gazowych będą mogły korzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Senatorowie przyjęli też poprawkę zmierzającą do likwidacji kar grzywny za niezłożenie przez zarządców siedzi grzewczej oświadczenia na temat tego, jaka część z dostarczanych przez gazu czy energii cieplnej jest zużywana przez osoby fizyczne, a jaka trafia do odbiorców biznesowych. Inna poprawka, która uzyskała poparcie Senatu, zmierza do wykreślenia z ustawy odpowiedzialności osób, które takie oświadczenie są zobowiązane złożyć. Wreszcie Senat proponuje wykreślenie przepisu, który nakłada karę za złożenie rażąco błędnego oświadczenia w tej sprawie. Pozostałe poprawki przyjęte przez Senat mają charakter legislacyjny.

Ustawa o ochronie odbiorców paliw gazowych

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa URE taryf na gaz - obok gospodarstw domowych, które korzystają z nich obecnie - korzystać będą mogli także inni wymienieni odbiorcy. Mają to być: podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne i spółdzielnie socjalne w zakresie ich podstawowej działalności. Z ochrony taryfowej będą mogły skorzystać także inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki i realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej.

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.

Sonda
Czy ceny gazu powinny być stałe?

Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.

Jednocześnie ustawa przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata - różnica między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy. W przypadku sprzedawcy z urzędu rekompensata to różnica między cenami cennikowymi na 1 stycznia 2022 r. a jego taryfą.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze