Wszystko na jedną kartę

i

Autor: Shutterstock

Wszystko na jedną kartę

2016-01-29 7:30

W jaki sposób rozliczyć PIT za 2015 rok, prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych.

Zobacz również: Podatek bankowy juz uderza w klientów. PKO BP podnosi opłaty

Decydując się na takie opodatkowanie, przedsiębiorca powinien pamiętać, że nie będzie mógł obliczać łącznego podatku z małżonkiem nie tylko w zakresie swoich przychodów objętych kartą, ale również innych przychodów. Nie będzie mógł też skorzystać z rozliczenia przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dziecko. Podobnie rzecz się ma w przypadku ulg i odliczeń, poza odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wniosek albo deklaracja
Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą wcześniej, a w formie karty podatkowej postanowili rozliczyć podatek PIT za 2015 rok, do 20 stycznia 2015 roku złożyli w urzędzie skarbowym deklarację PIT-16. Natomiast ci z podatników, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą już w trakcie roku podatkowego, deklarację o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej składają na druku CEIDG-1, gdzie w jednej z rubryk deklaruje się rodzaj rozliczenia opodatkowania właśnie w formie karty podatkowej. Deklarację o rozliczeniu opodatkowania w formie karty podatkowej można zmienić, składając oświadczenie przeciwne. Nie trzeba natomiast ponawiać raz złożonej deklaracji, jeśli chce się w kolejnych latach w dalszym ciągu rozliczać podatek PIT w formie karty podatkowej. Zgodnie z przepisami przyjmuje się bowiem, że skoro podatnik nie zgłosił do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego likwidacji działalności gospodarczej ani nie zadeklarował innej formy opodatkowania, w dalszym ciągu prowadzi działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej.

Przedsiębiorcy, którzy w formie karty podatkowej rozliczają się pierwszy raz (podatek PIT za 2015 rok po raz pierwszy płacili, korzystając z tej formy), powinni złożyć dwa druki: do 20 stycznia 2015 roku PIT-16 (Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej), a do 1 lutego (ponieważ 31 stycznia wypada w 2016 roku niedzielę) kolejnego roku podatkowego PIT-16A (Deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego).

Wysokość stawki
Wysokość miesięcznej stawki karty podatkowej na dany rok podatkowy ustala naczelnik urzędu skarbowego. Robi to na podstawie wysokości stawek karty podatkowej obowiązujących w danym roku podatkowym, ale także biorąc pod uwagę rodzaj i zakres działalności gospodarczej, liczbę wspólników i pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie i liczbę mieszkańców miejscowości, w której działalność gospodarcza jest prowadzona. Stawki karty podatkowej obowiązujące w danym roku zawiera ogłoszone odpowiednio wcześniej obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie (między innymi) stawek karty podatkowej. Podatek, o wysokości którego zdecydował naczelnik, podatnik obniża, odejmując 7,75 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej w roku podatkowym (o ile nie została odliczona od podatku dochodowego).

Stawki na rok 2016 minister finansów ogłosił w obwieszczeniu z dnia 22 października 2015 roku.

Obwieszczenie wymienia aż 95 różnych usług, wśród których znajduje się np. "ważenie osób", "prężenie firanek" oraz radiestezja. Każdej z usług przypisano określoną stawkę w złotych, w zależności od liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Stawki są tym większe, im większa liczba mieszkańców, a więc i potencjalnych klientów. W sytuacji gdy podatnik płaci podatek w formie karty podatkowej za okres krótszy niż pełny miesiąc (np. na skutek przerwy w działalności gospodarczej lub jej rozpoczęcia już w ciągu roku podatkowego), pobiera się za każdy dzień niepełnego okresu podatek w wysokości 1/30 miesięcznej należności).

Wszystkie obowiązki
Podatnik płacący podatek dochodowy w formie karty podatkowej robi to co miesiąc, do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły (do 7 lutego za styczeń, do 7 marca za luty, do 7 kwietnia za marzec itd.). Podatek dochodowy za grudzień płaci natomiast nie do 7 stycznia roku następnego, ale do 28 grudnia roku podatkowego. Korzystający z karty podatkowej ma obowiązek zawiadamiać pisemnie naczelnika urzędu skarbowego o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej (np. o zmianie liczby osób zatrudnionych czy zmianie rodzaju lub zakresu działalności gospodarczej). Termin takiego zawiadomienia to 7 dni od zaistnienia zmian). Taki sam termin dotyczy zawiadomienia dotyczącego utraty warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Czytaj koniecznie: Oto 9-latka, która napisała list do Beaty Szydło. Czy spotka się z premier?

Poza tym korzystający z karty podatkowej ma obowiązek zgłoszenia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej: jej początku (najpóźniej w dniu rozpoczęcia przerwy) i końca (najpóźniej w dniu poprzedzającym zakończenie przerwy). Zdarza się, że przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej wynika z choroby przedsiębiorcy. W takiej sytuacji w dniu rozpoczęcia działalności po przerwie podatnik ma obowiązek zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o czasie przerwy wynikającym ze zwolnienia lekarskiego.

Podatnik, który pomniejsza comiesięczne wpłaty podatku o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, do 31 stycznia następnego roku podatkowego składa deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Do deklaracji PIT-16A nie ma załączników. W sytuacji gdy podatnik ma do rozliczenia także inne, nierozliczane kartą przychody, składa dodatkową deklarację podatkową w terminie stosownym do jej złożenia.

Uwaga:

Nawet jeśli podatnik nie odlicza składek zdrowotnych, nie zwalnia go to z obowiązku złożenia deklaracji PIT-16A do końca stycznia następnego roku podatkowego.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej mają obowiązek wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur stwierdzających sprzedaż wyrobu, sprzedaż towaru lub wykonanie usługi. Kopie tych rachunków i faktur, uporządkowane w kolejności numerów, powinny być przechowywane przez pięć lat podatkowych.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze