Emerytura ZUS

i

Autor: Marek BAZAK/East News

Składki ZUS

Mały ZUS Plus. Jak z niego skorzystać. Krok po kroku

2023-01-16 12:33

Od 1 stycznia 2023 roku wzrosły składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Możesz obniżyć stawki i skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus. To rozwiązanie skierowane jest dla najmniejszych przedsiębiorstw i jest uzależnione od ich od dochodów z roku poprzedniego. Sprawdź, kto może skorzystać z ulgi i na jakich zasadach.

Mały ZUS Plus — dla kogo?

 Aby skorzystać z z tej formy opłacania składek:

* musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

* twój przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł.

Jeśli chcesz korzystać z „małego ZUS plus”, a korzystałeś z tej ulgi w 2022 r. i nadal spełniasz do niej warunki to nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń.

Ważne!

Jeżeli korzystałeś z „małego ZUS plus” przez ostatnie 36 miesięcy kalendarzowych, tj. od stycznia 2020 r. do grudnia 2022 r. to nie masz już prawa do tej ulgi. Musisz opłacać składki wysokości od 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim roku.

Mały ZUS Plus - jak skorzystać z ulgi?

Jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS plus ”, a nie korzystałeś z tej ulgi w 2022 r. to zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.

Musisz złożyć w ZUS następujące dokumenty:

* wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2022 r., a nie korzystałeś z „małego ZUS plus”

* zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

* oprócz dokumentów zgłoszeniowych, przekaż również dokumenty ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.

Terminy składania dokumentów

Dokumenty te musisz przekazać nie później niż w terminie:

* do 31 stycznia 2023 r. jeśli w 2022 r. (co najmniej 60 dni) prowadziłeś działalność gospodarczą i nie korzystałeś z „małego ZUS plus”, w styczniu 2023 r. rozpocząłeś lub wznowiłeś prowadzenie działalności gospodarczej

* 7 dni liczonych od dnia spełnienia warunków do korzystania z „małego ZUS plus” jeśli rozpocząłeś lub wznowiłeś prowadzenie działalności gospodarczej po 24 stycznia 2023 r., spełnisz warunki w innym miesiącu niż styczeń 2023 r.

Jeśli chcesz korzystać z "małego ZUS plus", oprócz dokumentów zgłoszeniowych, przekaż również dokumenty ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym osoby, która rozpocznie lub wznowi prowadzenie działalność gospodarczej w styczniu 2022 r. nastąpi od dnia wskazanego we wniosku, jeśli zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zostanie dokonane w terminie do końca tego miesiąca, a jeżeli termin ten jest krótszy niż 7 dni, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Jak długo możesz korzystać z Małego ZUS Plus

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli korzystałeś z ulgi w 2019 r., lub w styczniu 2020 r. okres ten wlicza się zarówno do 36 jak i 60 miesięcy kalendarzowych.

Jak ustalisz dochód z działalności gospodarczej?

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, podstawa wymiaru składek uzależniona jest od dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Jeśli jesteś osobą, która  rozliczała się z podatku na zasadach ogólnych (podatek według skali albo podatek liniowy) to ustal wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli jesteś natomiast osobą, do której w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, roczny dochód z działalności gospodarczej ustalisz mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej przez współczynnik 0,5.

Podobnie, jeśli jesteś osobą, do której w poprzednim roku kalendarzowym rozliczała się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, roczny dochód z działalności gospodarczej ustalisz mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej przez współczynnik 0,5.

Sonda
Popierasz dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców?
Tańczące z promocjami 13.01.2023
Listen on Spreaker.
Najnowsze