Para seniorów obejmuje się

i

Autor: Getty Images

500 plus dla seniora

Opieka nad chorym rodzicem: jak uzyskać zwolnienie od pracy, zasiłek opiekuńczy, 500 plus dla seniora

2022-08-16 8:46

Jeśli musisz zaopiekować się chorym rodzicem, możesz uzyskać zwolnienie lekarskie i jeszcze dostać zasiłek. Jak otrzymać zwolnienie od pracy, zasiłek opiekuńczy na rodzica i 500 plus dla seniora? Wyjaśniamy w naszym poradniku.

Opieka nad chorym rodzicem a praca. Jak otrzymać zwolnienie lekarskie?

Każda osoba zatrudniona na etacie może starać się o zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. W celu otrzymania zwolnienia od pracy, opiekun chorego musi dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie (L4) o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. W dokumencie powinno być zaznaczone, kto jest opiekunem dla chorego.

Zasiłek opiekuńczy na rodzica

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad chorym członkiem rodziny, który nie jest dzieckiem. Do członków rodziny zalicza się: małżonka, rodziców, rodzica dziecka (w związku nieformalnym), ojczyma, macochę, teściów, wnuków, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Uwaga: Zasiłek opiekuńczy wypłaca się przez krótki czas lub jednorazowo, a prawo do tego zasiłku przysługuje ubezpieczonym bez okresu wyczekiwania.

Komu należy się zasiłek opiekuńczy na rodzica?

Jeżeli poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy mogą choremu zapewnić opiekę.

Komu nie należy się zasiłek opiekuńczy na rodzica?

Jeżeli z chorym rodzicem mieszka jakaś inna osoba, która może się nim zająć.

Uwaga: Warunek pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym uważa się za spełniony także wtedy, gdy pracownik pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym tylko przez okres choroby.

Wymiar zasiłku opiekuńczego na rodzica. Ile dni przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad członkami rodziny.

Okresy zwolnień na opiekę w roku kalendarzowym się sumują, a niewykorzystane dni opieki nie przechodzą na następny rok.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na rodzica?

Wysokość zasiłku opiekuńczego oblicza się, biorąc za podstawę przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność wypłaty zasiłku. Zasiłek wynosi 80 proc. podstawy wymiaru.

Aby uzyskać zasiłek trzeba złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Pieniądze to nie wszystko Przemysław Daca

500 plus dla seniora

To świadczenie uzupełniające nie tylko dla seniorów, ale wszystkich osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, popularnie nazywanego 500 plus dla seniora, które – podobnie jak emerytura – wypłacane jest uprawnionej do niego osobie dożywotnio co miesiąc.

500 plus dla seniora - kto otrzyma? Jakie warunki trzeba spełniać?

Poza osobami z niepełnosprawnościami, o świadczenie uzupełniające mogą starać się osoby starsze, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Świadczenie uzupełniające przysługuje zatem osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona:

  •  orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  •  orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  •  orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  •  orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Aby uzyskać świadczenie musisz złożyć wniosek. W Twoim imieniu może go złożyć przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny. Gdzie? - w każdej placówce ZUS. Można go też przesłać pocztą lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Druk wniosku ESUN można pobrać ze strony www.zus.pl. Jest on dostępny także w salach obsługi klientów w placówkach ZUS.

500 plus dla seniora - wniosek. Co należy podać?

  •  dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, obywatelstwo, imię ojca, PESEL (lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz płeć),
  •  dane adresowe: adres zameldowania, adres zamieszkania i adres do korespondencji,
  •  czy masz przyznane prawo do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie: rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy), wysokość świadczenia, nazwę instytucji, która wypłaca świadczenie i miejscowość, w której znajduje się jej siedziba.
  •  czy masz przyznane prawo do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie: rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy), wysokość świadczenia, nazwę państwa i zagranicznej instytucji, która wydaje decyzję w tej sprawie.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją:

Masz prawo wnieść odwołanie do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania. Możesz to zrobić za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie decyzja stanie się prawomocna i nie będzie można jej zaskarżyć do sądu.

Sonda
Czy czekasz już na emeryturę?
Najnowsze