Rodzina

i

Autor: Canva

Pomoc dla rodziny

Rządowe programy wsparcia finansowego dla polskiej rodziny

Rodzina jest podstawą społeczeństwa i źródłem jego rozwoju. Dlatego też rząd Polski podejmuje liczne działania z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny. Zobacz jakie to działania i na jaką pomoc może liczyć polska rodzina z dziećmi.

Spis treści

 1. 500 plus dla każdego dziecka
 2. 300 plus na dobry start
 3. Becikowe dla nowego obywatela
 4. Świadczenie rodzicielskie 
 5. Rodzinny kapitał opiekuńczy

500 plus dla każdego dziecka

Program rządowy  "Rodzina 500+" to bez wątpienia najbardziej znacząca i realnie odczuwalna pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Przysługuje ono na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. Dzięki temu programowi rodzice mogą przeznaczyć dodatkowe środki na potrzeby swoich dzieci, np. na ich edukację, rozwój i wypoczynek.

Warunki przyznania świadczenia wychowawczego 500 plus:

 • dziecko musi mieć obywatelstwo polskie lub być cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dziecko musi mieszkać z rodzicem/rodzicami w Polsce,
 • rodzice muszą spełniać warunki dotyczące wieku, tożsamości i obywatelstwa.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek elektroniczny można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Świadczenie wychowawcze 500 plus jest wypłacane w terminie do 30 dnia każdego miesiąca.

Ważne! Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł.

Kwota świadczenia wychowawczego nie jest wliczana do dochodu rodziny.

300 plus na dobry start

Świadczenie dobry start 300 plus to program rządowy, który ma na celu wsparcie finansowe rodzin z dziećmi rozpoczynającym rok szkolny. Przysługuje ono raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 24. roku życia. Dzięki temu programowi rodzice mogą przeznaczyć dodatkowe środki na potrzeby swoich dzieci, np. na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy wyżywienie w szkole.

Kwota świadczenia dobry start 300 plus wynosi 300 zł.

Wniosek o świadczenie dobry start 300 plus można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek elektroniczny można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Świadczenie dobry start 300 plus jest wypłacane w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna naukę.

Ważne! Świadczenie dobry start 300 plus nie jest wliczane do dochodu rodziny.

W przypadku złożenia wniosku w lipcu lub sierpniu, wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września.

Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami, wniosek o świadczenie dobry start 300 plus można złożyć do 31 marca roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna naukę.

Wnioski o świadczenie dobry start 300 plus można składać od 1 lipca do 30 listopada każdego roku. Wniosek elektroniczny można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Becikowe dla nowego obywatela

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, potocznie zwana "becikowym", jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka. To świadczenie pieniężne ma na celu wsparcie finansowe rodzin z nowo narodzonym dzieckiem. 

Kwota becikowego wynosi 1000 zł i jest wypłacana jednorazowo.  

Warunki przyznania becikowego:

 • dziecko musi urodzić się żywe,
 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł netto,
 • matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną.

Jeśli samotnie wychowujesz dziecko – możesz otrzymać becikowe tylko wtedy, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Wyjątki:

 • drugi rodzic nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica,
 • sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka,
 • rodzice – zgodnie z orzeczeniem sądu – sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.

Wniosek o becikowe można złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,  w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek elektroniczny można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Becikowe jest świadczeniem wolnym od podatku dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie 

Świadczenie rodzicielskie, potocznie nazywane “kosiniakowym” od nazwiska pomysłodawcy, czyli ministra Waldemara Kosiniaka-Kamysza, obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. i jest przyznawane osobom, które urodziły dziecko, lecz nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Do grona tych osób można zaliczyć studentów, osoby bezrobotne czy osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, które nie opłacają składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. O przyznanie świadczenia mogą również ubiegać się osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Kwota świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000 zł miesięcznie i jest wypłacana przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 70 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 77 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie oraz 82 tygodnie w przypadku urodzenia pięciorga dzieci przy jednym porodzie.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka  przysposobionego od miesiąca objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) to świadczenie pieniężne, które przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli dziecko to wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca.

Kwota RKO wynosi 12 000 zł i jest wypłacana w wysokości 500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy lub 1000 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

Pieniądze to nie wszystko Michał Szczerb
Sonda
Czy 500+ powinno być waloryzowane?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze