Dodatki dla emerytów

i

Autor: Shutterstock Nowe dodatki dla emerytów. Emeryci i renciści mogą podnieść wartość świadczenia, korzystając z różnych dodatków i zasiłków

Rosną dodatki dla emerytów! Seniorze, sprawdź jakie przysługują Ci zasiłki i dodatki

2022-05-29 20:51

Nowe dodatki dla emerytów. Na poprawę finansów seniorów wpływają nie tylko coroczna waloryzacja świadczenia, 13. emerytura, 14. emerytura czy mniejszy podatek od emerytury. Emeryci i renciści mogą skorzystać z różnych dodatków i zasiłków. Sprawdź, czy i jaki dodatek Ci przesługuje do Twojego świadczenia emerytalnego.

Dodatki do emerytur. Dodatek osłonowy

To nowe świadczenie przysługujące od tego roku, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wypłacane jest w dwóch ratach – do 31 marca i do 2 grudnia 2022 roku po złożeniu wniosku na piśmie lub drogą elektroniczną do urzędu gminy właściwego ze względu na adres zamieszkania. Osoby samotne dostają 400 zł rocznie, gospodarstwa domowe składające się z 2 lub 3 osób 850 zł, podobnie jak 4 i 5 osobowe. Większe rodziny mogą liczyć na 1150 zł rocznie. Aby otrzymać dodatek osłonowy trzeba być osobą samotną z dochodem mniejszym niż 2100 zł brutto lub mającą rodzinę z dochodem mniejszym niż 1500 zł brutto. Dochód wpisuje się we wniosku, nie trzeba dołączać zaświadczenia dotyczącego świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Dodatek pielęgnacyjny dla emerytów

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje emerytom lub rencistom, którzy ukończyli 75 lat lub są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji. Świadczenie wynosi 256,44 zł miesięcznie, a dla inwalidy wojennego, uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, to 384,66 zł. Osoby, które ukończyły 75 lat nie muszą składać wniosku - ZUS (lub KRUS) sam rozpoczyna wypłatę dodatku. Z kolei osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji otrzymają świadczenie na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Zasiłek pielęgnacyjny dla osób po 75. roku życia

To świadczenie dla seniorów powyżej 75 roku życia, niezdolnych do samodzielnej egzystencji ze względu na niepełnosprawność lub zaawansowany wiek. Zasiłek wynosi 215,84 zł miesięcznie. Przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie lub samodzielnym gospodarstwie. Aby go uzyskać trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku w urzędzie gminy lub miasta lub w ośrodku pomocy społecznej. Ważne! Zasiłku nie dostaną osoby znajdujące się w instytucji zapewniającej całodobową opiekę (np. w domu opieki), a także ci, którzy są uprawnieni do dodatku pielęgnacyjnego.

Trzy zasiłki z pomocy społecznej dla osób samotnych i o niskich dochodach

Przeznaczone są dla osób gospodarujących samotnie, mających dochód nie wyższy niż 776 zł oraz dla osób mieszkających z rodziną, mających dochód nie wyższy niż 600 zł:

Zasiłek stały dla osób niezdolnych do pracy

Wynosi od 30 zł do 719 zł dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek stały dla osoby, która prowadzi gospodarstwo 1-osobowe oblicza się, odejmując jej dochód od kryterium dochodowego dla osoby samotnej. Z kolei zasiłek dla mieszkającego z rodziną oblicza się, odejmując dochód na osobę w rodzinie od kryterium dochodowego na członka rodziny. Jeśli senior pobiera rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek stały mu nie przysługuje.

Zasiłek okresowy dla osób chorych i niepełnosprawnych

Przyznawany osobom chorującym, niepełnosprawnym oraz tym, którzy są lub mogą być uprawnieni do innych świadczeń zabezpieczenia społecznego. Dla gospodarujących samotnie zasiłek oblicza się przez odjęcie swojego dochodu od kryterium dochodowego. Nie może być on wyższy niż 418 zł miesięcznie. Żyjący w rodzinie dostaną zasiłek nie większy niż różnica między kryterium dochodowym, a swoim dochodem.

Zasiłek celowy dla osób w trudnej sytuacji materialnej

To jednorazowe świadczenie na zakup żywności, leków, opału, odzieży, przedmiotów użytku domowego, na leczenie lub sfinansowanie drobnych remontów i napraw, a także pogrzebu. Świadczenia przyznawane są po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Pieniądze to nie wszystko - Marian Szołucha

Ryczałt energetyczny dla kombatantów i ich rodzin

Świadczenie dla kombatantów, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych np. w kopalniach węgla lub kamieniołomach, wdów i wdowców mających emeryturę lub rentę po kombatantach, emerytek lub rencistek będących wdowami po żołnierzach zatrudnianych przymusowo. Wynosi 192,58 zł, które wypłacane jest co miesiąc. Należy złożyć wniosek w ZUS, dołączając do niego decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub zaświadczenie WKU, a wdowy zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Dodatki dla dotkniętych przez wojnę

Wypłacane są co miesiąc przez ZUS. Przysługują za tajne nauczanie (256,44 zł), jako dodatek do renty inwalidy wojennego (981,81 zł) i dodatek kombatancki (256,44 zł). Żołnierzom górnikom oraz osobom deportowanym przyznaje się dodatek w wysokości 256,44 zł. Świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, w zależności od czasu trwania pracy, wynosi od 12,86 do 256,44 zł.

Sonda
Kwalifikujesz się do otrzymania czternastej emerytury?

Dodatek kompensacyjny - komu przysługuje?

Wypłaca go ZUS osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego lub dodatku za tajne nauczanie i ryczałtu energetycznego, a także wdowom lub wdowcom po nich. Wysokość świadczenia wypłacanego co miesiąc wynosi 38,47 zł.

Pieniądze na zakup telewizora i dekodera - dla kogo dofinansowanie?

Do odbioru telewizji w standardzie DVB-T2/HEVC konieczne jest posiadanie nowoczesnego telewizora bądź dekodera. W celu zapewnienia ciągłego dostępu do telewizji, rząd przygotował dofinansowanie zakupu. Wnioski obsługuje Poczta Polska. Od 30 marca dofinansowanie do zakupu odbiorników cyfrowych uzależnione jest od rodzaju odbiornika i wynosi 250 zł w przypadku telewizora i 100 zł w przypadku dekodera. 

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze