Nowe zasiłki dla emerytów i najuboższych. Sprawdź, ile dostaniesz

2021-11-25 12:09
Banknot
Autor: shutterstock

Zasiłki z opieki społecznej ratują życie wielu emerytom, którym ze świadczenia z ZUS ciężko przeżyć miesiąc. Wysoka inflacja, droższe ceny prądu i gazu oraz leki pustoszą portfele polskich seniorów. Tych, którzy sięgają po wsparcie z opieki społecznej, czekają ważne zmiany w nowym roku. Zasiłki 2022 wypłacane będą w innych kwotach niż dotychczas, bo wzrośnie kryterium dochodowe brane pod uwagę przy wypłacaniu zasiłków z pomocy społecznej. Oto, co zmieni się w zasadach przyznawania wsparcia w ramach opieki społecznej.

NOWE ZASIŁKI 2022

Emeryci, którzy nie są w stanie utrzymać się ze swoich dochodów, mają prawo starać się o zasiłki z pomocy społecznej: stały, okresowy lub celowy. Rewolucja w zasiłkach 2022 może zaskoczyć najuboższych seniorów. Zmianą podlegać będzie kryterium dochodowe brane pod uwagę przy przyznawaniu wsparcia dla emerytów i najuboższych Polaków. Od nowego roku zasiłki dla emerytów przeznaczone będą dla osób gospodarujących samotnie, mających dochód nie wyższy niż 776 zł oraz dla osób mieszkających z rodziną, mających dochód nie wyższy niż 600 zł. O przyznaniu zasiłków 2022 decydują ośrodki pomocy społecznej, znajdujące się w każdej gminie. Na zasiłki z pomocy społecznej mogą liczyć seniorzy i ich rodziny, którzy są w trudnej sytuacji, w szczególności z powodu ubóstwa, niepełnosprawności czy długotrwałej lub ciężkiej choroby. Również zdarzenia losowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne czy sytuacje kryzysowe mogą być podstawą do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej.

Przeczytaj też: Nowe zasady przyznawania zasiłków chorobowych!

Można starać się o pomoc zarówno w formie pieniężnej (zasiłek stały, okresowy, celowy), jak i pomoc w postaci schronienia, posiłku i odzieży.

KARPACZ 2021: Patryk Sucharda - W Polsce działa wiele produkujących produkujących wyroby medyczne

Jak uzyskać pomoc

Żeby uzyskać pomoc, powinieneś zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki takie znajdują się w każdej gminie). Zanim ośrodek zdecyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, pracownik socjalny ma obowiązek przeprowadzenia wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w twoim miejscu zamieszkania. O decyzji ośrodka przysługuje ci prawo do odwołania. Oprócz informacji dotyczących źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może zażądać złożenia oświadczenia o posiadanym majątku. Jeśli odmówisz, może to być powodem do wydania odmownej decyzji w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Przeczytaj: Gigantyczna dwucyfrowa waloryzacja. Nowe wyliczenia!

Niezbędne dokumenty

Pracownik socjalny ustala te wszystkie informacje na podstawie aktualnych dokumentów świadczących o stanie twego zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej. Są to m.in.:

* dowód osobisty,

* orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 r., lub po tej dacie, decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie odrębnych przepisów,

* zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

* dowód otrzymania renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku,

* zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

* decyzja urzędu pracy o prawie do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Sonda
Czy jesteś za pomocą humanitarną dla osób przewiezionych przez białoruskie KGB nad polską granicę?

Zasiłki stałe, celowe i okresowe

Maksymalna kwota zasiłku stałego od 1 stycznia 2022 wynosi 719 zł. Przeznaczony jest on dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek stały dla osoby, która prowadzi gospodarstwo jednoosobowe, oblicza się odejmując jej dochód od kryterium dochodowego dla osoby samotnej, a zasiłek dla kogoś, kto mieszka z rodziną, oblicza się odejmując dochód na osobę w rodzinie od kryterium dochodowego na członka rodziny. Zasiłek okresowy wypłacany jest do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnej lub rodziny. Jest on przeznaczony dla osób chorujących, niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz tych, które są lub mogą być uprawnione do innych świadczeń zabezpieczenia społecznego. 

WAŻNE! Tarcza antyinflacyjna. Będą obniżki cen gazu!

Zasiłek celowy zaś otrzymać mogą Ci, którym potrzebny jest on na zakup żywności, leków, opału, odzieży, przedmiotów użytku domowego, na leczenie lub sfinansowanie drobnych remontów i napraw, a także pogrzebu. Zasiłek otrzymuje się jednorazowo.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze